Теорія і практика застосування середовища Office365 у проведенні творчих учнівських конкурсів

Автор: Колбасова Виктория Леонидовна.

Міжнародна комісія з питань освіти для ХХІ століття розробила загальну стратегію держав в галузі освіти, яку розуміють як постійний процес збагачення особистості знаннями та вміннями і, у значній мірі, як процес створення особистості та стосунків між окремими людьми, групами та народами. Комісія відмітила, що завдання освіти полягає в тому, щоб надати можливість усім без винятку проявити свої таланти та творчий потенціал.

У системі освіти XXI століття будуть, на думку вчених, проявлятися і впливати на реалізацію ідеї розвитку цілісної людської особистості такі тенденції:

Перша тенденція — гуманізація, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної цінності. Тенденція стверджує створення нового зразка освіти, який передбачає пріоритет освіти, орієнтованої на особистість учня.

Друга тенденція — гуманітаризація освіти, що покликана формувати духовність, культуру особистості, планетарне мислення, цілісну картину світу. Від рівня засвоєння базової гуманітарної культури залежить розвиток особистості в гармонії із загальнолюдською культурою.

Третя тенденція — національна спрямованість освіти, що полягає у невіддільності освіти від національної основи, в органічному поєднанні освіти з історією і народними традиціями, збереженні та збагаченні національних цінностей українського народу та інших народів і націй.

Четверта тенденція — відкритість системи освіти. Це означає, що визначення цілей освіти не обмежується державним замовленням, а розширюється потребами в освіті, які привносять учні, їх батьки, учителі; програми задають базовий, тобто необхідний, орієнтир-мінімум, загальне ядро знань, яке відкрите для доповнень, що залежать від культурних, регіональних, етнічних та інших умов освіти.

П'ята тенденція — перенесення акценту з навчальної діяльності педагога на навчально-пізнавальну, трудову, художню та іншу діяльність учня. Культура реалізує свою функцію розвитку особистості лише у тому випадку, коли вона активізує, спонукає людину до діяльності. Чим різноманітнішою і продуктивнішою є значима для особистості діяльність, тим ефективніше відбувається оволодіння культурою.

Шоста тенденція — перехід від переважно інформативних форм до активних методів і форм навчання з використанням елементів проблемності, наукового пошуку, резервів самостійної роботи тих, хто навчається.

Сьома тенденція — створення умов для самоствердження, самореалізації і самовизначення особистості, що є результатом її самоорганізації. Самоорганізація відбувається за педагогічної підтримки, яка опирається здебільшого на внутрішні джерела розвитку учня.

Восьма тенденція — творча спрямованість освітнього процесу. Вона передбачає безпосередню мотивацію навчальної та інших видів діяльності, організацію саморуху до кінцевого результату. Це дає можливість учневі пережити радість від усвідомлення власного росту і розвитку, від досягнення власних цілей; створює умови для самореалізації особистості, виявлення і розвитку її творчих можливостей.

Дев'ята тенденція — нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання формуванню цілісної та гармонійно розвиненої особистості.

Усвідомлення об’єктивних змін у повсякденному житті та розуміння впровадження нових тенденцій у систему сучасної освіти вимагає від педагогів відповідності у виборі методів та підходів під час організації навчальної діяльності учнів. Це виражається у поєднанні педагогічних задач, що розв’язує педагог, з контентом предметної області, яка є інструментом для розвитку та розкриття індивідуальних талантів учнів, за рахунок використання доцільних сучасних технологій, як засоба оптимізації процесу навчання.

У сучасному світі комп’ютеризація всіх сфер людського життя вимагає від молоді глибоких знань та вмінь доцільно застосовувати інформаційні технології у різних галузях та сферах життєдіяльності. Ці сучасні тенденції викликають необхідність змін в освіті, бо застосування у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) — це складний процес, що формує нові вимоги до цілей та результатів навчання, компетентності педагогів та методів їх роботи, мотивів повсякденної взаємодії учнів та вчителів, розробки сучасних навчальних матеріалів та способів організації навчальної діяльності, застосування технічних засобів, що підтримують навчальний процес. Сьогодні ми говоримо про формування у учнів основних навичок ХХІ сторіччя, до яких можна віднести:

Комунікативні навички — розуміння, усвідомлення ролі ефективного спілкування, створення та використання різних видів спілкування: усного, письмового та за допомогою мультимедіа засобів в різноманітних формах та в різних умовах.

Міжособистісна та групова взаємодія — демонстрування вміння працювати в різних командах та бути лідером; вміння адаптуватися і виконувати різні ролі і обов'язки; продуктивно співпрацювати з іншими; виявляти розуміння інших; поважати і визнавати різноманітність поглядів. Бажання бути корисним та знаходити компроміси для досягнення спільної мети.

Виявлення проблем, їх формулювання та вирішення — здатність окреслювати, аналізувати та вирішувати проблеми засобами відповідних систем знань, розуміти взаємозв'язки між різними системами знань, виробляти комплексні стратегії рішень.

Інформаційні навички та медіа грамотність — вміння здобувати, аналізувати, опрацьовувати, інтегрувати, оцінювати та створювати інформацію в її різноманітних видах, формах та різних медіа представленнях, доцільно застосовувати інформаційно-комунікаційні технології.

Само спрямування та самоконтроль в навчанні (визначення самому своїх навчальних цілей) — розпізнавання, визначення та розуміння власних навчальних потреб, знаходження потрібних для самонавчання ресурсів; вміння визначати пріоритети та ставити навчальні завдання без сторонньої допомоги; мати бажання і здатність навчатися протягом всього життя.

Відповідальність та адаптованість — вираження власної відповідальності та вміння пристосовуватись до швидкозмінних умов як в особистому житті, так і на своєму робочому місті та в громаді. Встановлення та слідування високим стандартам та цілям для себе та інших.

Виходячи із усвідомлення цих сучасних тенденцій у освіті XXI століття, мною планувався та проводився конкурс з комп'ютерної графіки на тему «Україна — мій рідний край» з активним використанням технологій середовища Office365. Головною метою конкурсу є створення можливостей здібним, талановитим та зацікавленим у розкритті власних талантів учням проявити у своїх роботах здатність до оригінальності та інновацій, до створення, впровадження та повідомлення власних ідей іншим з використанням доцільних технологій, а також напрацювати вміння діяти відповідально, згідно інтересів громади і країни, демонструючи етичну поведінку на рівні персональних робіт.

На етапі планування та підготовки конкурсу я виділила такі його складові частини:

  • Інформування учасників
  • Збір матеріалів
  • Розміщення матеріалів для ознайомлення
  • Підведення підсумків конкурсу
  • Оприлюднення результатів і нагородження переможців

Ефективність проведення кожного етапу забезпечувалася застосуванням технологій середовища Office365.

Для того, щоб проінформувати ліцеїстів про умови проведення конкурсу, його мету та терміни виконання завдань, я застосувала можливості розміщення повідомлень на офіційному сайті ліцею, що доступний у інтернеті за посиланням www.lit.dp.ua, та надіслала листи учням електронною поштою у ліцейському корпоративному поштовому просторі mail.office365.com. Поштовий простір середовища Office365 ліцею організований з використанням груп користувачів, це дозволяє зручно надсилати листи учням, які об’єднані у групи з назвами, аналогічними назвам класів. Однак, під час зустрічей з учнями у позаурочний час я також розповідала про конкурс, його завдання і пропонувала ознайомитися з матеріалами, подумати про можливість участі у конкурсі з власного бажання.

Наступний етап проведення конкурсу — збір робіт учасників — був проведений знову з використанням ліцейського корпоративного поштового простору. Учасники у зручний для них час надсилали електронні листи на адресу викладача, самостійно обирали спосіб вкладання файлів з роботами на конкурс, який залежав від особливостей файлів робіт та їх розмірів: частина учасників конкурсу обрала спосіб вкладання файлів до електронного листа, інша група учасників розмістила файли з роботами на конкурс на особистому сховищі OneDrive, надала спільний доступ до матеріалів, у електронному листі на адресу викладача надіслала необхідне посилання для доступу. Другий спосіб представлення робіт застосувався у випадках, коли остаточні файли з роботами мали значний розмір, або учасники мали бажання зберегти свої роботи для накопичення портфорліо з власних розробок.

Для упорядкування електронної кореспонденції, що надходить на мою адресу, я створила окрему папку з назвою «Конкурс», до якою включила листи з роботами та посиланнями від учасників.

Конкурс з комп’ютерної графіки «Україна — мій рідний край» планувався як захід, що дозволить здібним, талановитим та зацікавленим у розкритті власних талантів учням проявити у своїх роботах здатність до оригінальності та інновацій, при цьому допоможе сформувати навички роботи XXI століття не лише учасникам, а усім ліцеїстам. Головна ідея наступних етапів конкурсу — розміщення матеріалів для ознайомлення та підведення підсумків конкурсу — передбачала створення необхідних умов для розвитку сучасних навичок комунікації, створення та використання різних видів спілкування, елементів групової взаємодії, вміння виявляти розуміння інших, поважати і визнавати різноманітність поглядів, доцільно застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для реалізації відкритості, прозорості у проведенні конкурсу. Під час оголошенні конкурсу на офіційному сайті ліцею було повідомлено, що визначення переможців конкурсу «Україна — мій рідний край» буде проведено в 2 етапи:

  • засобами on-line голосування ліцеїстів (форма для голосування буде надіслана всім ліцеїстам та викладачам ЛІТу електронною поштою @dlit.dp.ua)
  • оцінка журі конкурсу

З метою надання доступу для перегляду робіт, що надійшли на конкурс, всім бажаючим прийняти участь у наступному оцінюванні на етапі «Розміщення матеріалів для ознайомлення» мною на особистому ресурсі OneDrive було створено папку з роботами учасників, що не містили жодної інформації про її авторів. Я надала спільний доступ до цих матеріалів та засобами електронної пошти повідоми про можливість ознайомлення з відповідними матеріалами. Додатково була створена ще одна тека у хмарному середовищі OneDrive викладача для збереження файлів учасників з інформацією про розробника у відповідних форматах графічних середовищ. На конкурс були представлені роботи, виконані засобами растрових та векторних середовищ, створено gif-анімацію та тривимірні моделі.

Відповідно до попереднього планування підведення підсумків конкурсу відбувалося у 2 етапи. Для on-line голосування ліцеїстів була створена форма Опитування Excel у теці «Конкурс Україна» на особистому OneDrive ресурсі викладача. Форма опитування була надіслана всім ліцеїстам та викладачам ЛІТу електронною поштою @dlit.dp.ua. У on-line голосуванні прийняло участь 129 ліцеїстів, а результати їх оцінювання накопичувалися у відповідному файлі Excel, що надало можливість ефективно підсумувати загальний результат. Потім журі конкурсу, до якого увійшли викладачі кафедри інформатики Дніпропетровського ліцею інформаційних технологій при Дніпропетровському національному університеті, оцінили змістовну частину робіт, техніку виконання та доцільність її використання, актуальність ідеї та оригінальність у роботах авторів. Оцінка журі була окремо зафіксована у файлі Excel для збереження результатів. Можливості програмного середовища Excel дозволили швидко отримати та відобразити сумарний бал кожного учасника, сортування інформації упорядкувало список учасників за зростанням, а діаграма показала результати конкурсу наочного. Так пройшов етап «Підведення підсумків конкурсу».

Важливою частиною у проведенні колективних заходів є етап обговорення результатів. Можливість висловити власну думку, почути позицію інших учасників, відкритість та толерантність під час обговорення формують у ліцеїстів навички XXI століття. Для створення сучасних умов обговорення, обміну думками про роботи учасників конкурсу мною було застосовано сайт на платформі Shape Point. У структуру цього сайту я включила розділи, що демонстрували роботи учасників конкурсу із зазначенням авторів робіт, розділи для обговорення. Понад 40 ліцеїстів висловилися на сторінках цього сайту, приємно було бачити різноманітність думок і вражень, особистими враженнями від робіт поділилася психолог ліцею.

Конкурс з комп’ютерної графіки «Україна — мій рідний край» підійшов до завершення і його останній етап «Оприлюднення результатів і нагородження переможців» дав можливість учасникам і переможцям пережити неповторні моменти та збагатити себе новими враженнями, відчути повагу до своєї позиції з боку однолітків та дорослих, впевнитися у власних силах та можливостях, навчитися діяти на благо рідної країни. А сучасні технології допомогли мені, як організатору конкурсу, провести останній етап максимально інформативно. Використовуючи вже названі ресурси та можливості для оприлюднення результатів (сайт ліцею www.lit.dp.ua, засоби електронної пошти корпоративного простору mail.office365.com, сайт «Комп’ютерна графіка», що створений на платформі Shape Point), я вирішила додатково виразити свою вдячність усім учасникам, створивши колекцію з їх робіт засобами нової розробки компанії Microsoft під назвою Sway. У інтернеті доступ для перегляду колекції робіт учасників конкурсу можливий за посиланням https://sway.com/wtQp-0yQinBpss9n.

Обговорюючи з колегами питання нагородження переможців конкурсу, ми прийшли до висновку доцільності його проведення під час традиційного Новорічного загально ліцейського свята, яке завжди проходить у атмосфері радості, несподіваності та сюрпризів.

Конкурс з комп’ютерної графіки «Україна — мій рідний край» завершено, він став частиною минулого кожного з його учасників, періодом самовираження та пошуків рішення, періодом дій та осмислень. Я щиро дякую учасникам конкурсу за змістовні авторські роботи та доцільно обрані графічні засоби для розкриття теми, за активну життєву позицію, за відвертість та наполегливість, ліцеїстам та колегам — за підтримку та допомогу. Разом ми зробимо нашу Україну неповторною могучою державою. Слава Україні!