Запровадження в профільних класах елементів дистанційного навчання

Автор: Колбасова Виктория Леонидовна.

У сучасному світі комп’ютеризація всіх сфер людського життя вимагає від молоді глибоких знань та вмінь доцільно застосовувати інформаційні технології у різних галузях та сферах життєдіяльності. Ці сучасні тенденції викликають необхідність змін в освіті, бо застосування у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) — це складний процес, що формує нові вимоги до цілей та результатів навчання, компетентності педагогів та методів їх роботи, мотивів повсякденної взаємодії учнів та вчителів, навчальних матеріалів та способів організації навчальної діяльності, технічних засобів, що застосовуються у навчальному процесі. Одночасно з широким використання сучасних технологій вчитель перш за все повинен робити все необхідне для того, щоб допомогти розкрити індивідуальні таланти та сформувати ефективну систему розвитку свідомої особистості, що відчуває світ навколо себе як унікальну та неповторну нерукотворну красу, яку прагне зберегти та удосконалити.

Навчання у ліцеї побудоване таким чином, що опанування новими знаннями та технологіями йде поруч з формування індивідуальних особливостей ліцеїстів, адже процес становлення людини як особистості відбувається під впливом зовнішніх та внутрішніх процесів, керованих та некерованих, природних та соціальних факторів.

Основою методичної системи навчання у ліцеї є метод проектів, що передбачає розвиток пізнавальних, творчих навичок учнів, вміння самостійно конструювати власні знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, що застосовується для покращення умов існування.

Навчальна діяльність сприяє розвитку у ліцеїстів

  • усвідомлення та пошуку інноваційних способів вирішення проблем
  • глобальної обізнаність у різних галузях
  • здобуття знань за допомогою сучасних ІКТ
  • розвитку комунікативних навичок, поваги до індивідуальних особливостей інших людей
  • самоконтролю і само оцінювання
  • вміння співпрацювати у команді
  • доцільного використання ІКТ в залежності від задач

Ці навчальні задачі педагоги-предметники розв’язують засобами своїх предметів, удосконалюючи методологію викладання. Щоб надати ліцеїстам право вільно обирати форми та засоби навчання, у навчальний процес включено можливість отримувати навчальні завдання дистанційно, завдяки розміщенню матеріалів курсів на Internet-ресурсі www.distance.litlive.dp.ua.

Загальна структура курсів, що викладаються у ліцеї дистанційно, представлена на малюнку.

Прикладом дистанційного способу організації навчання є викладання курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки», що ґрунтується на вивченні прийомів роботи у вільно розповсюджуваних програмних середовищах GIMP, Inkscape, SketchUp. Програма для створення тривимірної графіки SketchUp застосовується ліцеїстами для моделювання, редагування та налаштування власних 3D проектів, дослідження змін інтер’єрів при зміні кольорового рішення, естетичного варіанту облаштування приміщення, реалізації власних варіанти меблі, фасадів, будівель. Щоб мати змогу реалізувати власні задуми, потрібно спочатку з’ясувати можливості програмного середовища, сформувати навички роботи у ньому, ґрунтуючись на теоретичних відомостях про дії інструментів. В окремому курсі на Internet-ресурсі www.distance.litlive.dp.ua щонеділі вчителем розміщується необхідний для вивчення матеріал, посилання, зразки моделей, інструкції, матеріал з Internet сайтів. Доступ до матеріалів курсу зараховані користувачі можуть отримати через мережу Internet у зручний для них час, це дозволяє їм індивідуалізувати власне навчання, повторювати у разі потреби певні факти.

Після входу на сайт www.distance.litlive.dp.ua з власним обліковим записом, зарахований на курс ліцеїст отримує доступ до матеріалів курсу.

Вчитель, що веде курс, має змогу не лише наповнювати курс необхідними навчальними матеріалами, а й переглядати навчальну активність ліцеїстів, організовувати обговорення певної теми на форумі, індивідуально обмінюватися повідомленнями з окремими ліцеїстами, надсилати матеріали індивідуально на електронну адресу окремим ліцеїстам. Також є можливість здійснити контроль знань

шляхом тестування, створення файлів з розгорнутими відповідями, з реєстрацію результатів у журналі.

Враховуючи індивідуальні особливості ліцеїстів у застосуванні різноманітних технологій, матеріал курсу був продубльований на SkyDrive викладача та запропонований у загальний доступ. Опитування ліцеїстів показало, що певна кількість учнів віддає у використанні перевагу саме цьому ресурсу, на якому просто розміщується необхідний навчальний матеріал.

Запровадження у викладанні курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки» елементів дистанційного навчання сприяло підвищенню ефективності роботи ліцеїстів, надало можливість постійного доступу до навчальних матеріалу, що сприяло безперервності навчання у випадках відсутності на занятті з поважних причин, бібліотека робіт ліцеїстів, до якої увійшли кращі проекти ліцеїстів, надихала учнів на втілення у власних наробках цікавих ідей, на пошук ефективних шляхів реалізації задумів. Комунікаційні можливості дистанційної форми навчання допомагали формувати навички спілкування, підтримки та взаємо навчання, роботи у команді, толерантності.

Аналіз запровадження елементів дистанційного навчання у викладанні дозволяє зробити висновок про доцільність, ефективність і сучасність таких форм роботи, позитивне сприйняття нових форм роботи ліцеїстами, та необхідність розширити та урізноманітнити види навчальної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.